رفقا
آخرین اخبار را شنیده‌اید؟
به کون لقتان خندیده‌اید

ناجی ما
به گا رفته‌است
لنگ‌های آرمان ما
هوا رفته‌است

ما اما
از دیدگاهی صرفاْ ذهنی
به الکل و استمنا
معتاد شده‌ایم

آی آسپرین من
عشق دیرین من

بیا سردردهایم را تخفیف بده
مرا خوش کن
یا برای اماله زندگی
به من قیف بده

روح من
در من حلول کن
قدیس من
در من دخول کن

تکانم بده
دست‌های عاشقت
که هنوز رطوبت مرا دارد
نشانم بده
نانم بده
آنم بده
جانم بده