دوست داشتن یه درده ...

دوست داشته نشدن هزارو یک درد !

.

.

.

و من به هزار و دو درد مبتلام !