بابا آخه چرا اینا اینقدر وقیحن ؟؟؟

امروز زنیکه تو رادیو می گه ما از نظر پرورش و تنوع گل خیلی از هلند جلوتریم !!!!!

آخه یه ایرادی ٬ اشکالی ٬ نقطه ضعفی !!!

چرا برقا میره ؟؟ کو پس انرژی هسته ای و روزی یه میلیارد خرجش ... آب نداریم برفا چی شد ؟؟؟

...

اه !!!

پی.اس: تا می تونین آب رو باز بذارین و لامپ اضافی روشن کنین ... حداقل سوزش کونتون آروم می شه !