اینم یک عکس با حال از گروهک حزب الله خودتون در موردش قضاوت کنید؟؟؟