من ذوق دارم . من دلتنگم . من خسته ام . من دلم یک دشت بزرگ و پهناور میخواهد که بدوم در آن و احساس آزادی و رهایی کنم درونش ....
این روزها همیشه دستانم سرد میشوند و بدنم از گرما گر میگیرد .....این روزها میخواهم بخوابم دراز بکشم اما این وقت مسخره همه اش دیرش میشود .....
.
خدایا بی خیالی را از من دور کن ..... خدایا نگذار که من هیچ وقت بی تفاوت و سر خوش شوم .....
من دلم بی خیالی میخواد ...................................من دلم بی تقاوتی میخواد . من دارم دوگانه میشم ......