زندگی، نه به معنای یک کلمه، بلکه به معنای یک واقعیت
زندگی، نه با طعم‌های شیرین و دوست داشتنی، بلکه با طعم گسِ یک اسپرسوی تلخ
زندگی، با طعم دود اولین سیگارِ صبح، ناشتا، با دهانی که طعمِ خواب می‌دهد هنوز

زندگی، تلخ و گس ، به معنای فجیعِ  یک واقعیت......