اگر رئیس جمهور می شدم . اگر رئیس جمهور می شدم . برای هر خانوار سبدی از . عطر و کتاب و گل و شکلات می فرستادم . سبدی از روبان و صابون عطری . سبدی از شراب شیراز و سیگار بو در کنار پزشک خانواده . شاعر و نوازنده و رقصنده خانواده . قرار میدادم . . کلاس های رایگان بوسیدن و . لبخند زدن را پایه گذاری میکردم و . آموزش در برف و بارن و طوفان رقصیدن را . . . زندان ها را تعطیل می کردم . و میخانه ها را شبانه روزی . شهر دیوانگان را تاسیس میکردم و . بنیاد عاشقان را . و به دیوانگان و عاشقان . مدال افتخار میدادم . و به تمامی کارمندان . ماموریت دوست داشتن . . آری اگر رئیس جمهور میشدم . شعار انتخاباتی ام این بود . جنگ جهانی سومی . در کار نخواهد بود . می خواهم با یک بوسه . جهان را فتج کنم . اگر رئیس جمهور می شدم . زیبایان را ممنوع الخروج می کردم . و زشت کاران را ممنوع الورود . . صنعت عطر و ابریشم را . گسترش میدادم . لباس های تیره را ممنوع . و لباس های رنگی و روزنامه را رایگان ............ کوره آجر رنگی تاسیس می کردم . و شهر های رنگی را . به عجایب هفت گانه اضافه میکردم . . ساز ها ، قلم ها و قلم مو ها را . مقدس اعلام میکردم . و از مردمم میخواستم . به جای ایستادن . با سرود ملی برقصند . و در سالروز شهیدانشان جشن بگیرند .