همه سوسک‌های مستراح
گه می‌خورند
خوشند
و هیچ‌کدام
گه اضافی نمی‌خورند

دوست داشتن تو اما
گه اضافی است
من هم که رژیم دارم

پس بیا
باز با هم بخوابیم
و به هیچ چیز فکر نکنیم