به نظر تو...
نه
نظر نده رفیق

من برای خوب شدن
برای خوب شکل گرفتن
نظرات تو را
تراشیده می‌شوم
پاشیده می‌شوم
شاشیده‌ می‌شوم

هر که هستی باش
جه فرق می‌کند
من از تو بهترم
خوش‌لباس‌تر
خائن‌تر

اگر نگویی
ما هر دو با هم پهن می‌شویم
لوله‌مان می‌کنند
لوله می‌شویم
گلوله می‌شویم

جناب سرکار
تفنگت را بیار
و این خشاب را که من دارد
توی آن بگذار

من باید شلیک شوم
به دهان هر معترضی
به مغز هر متفکری
به ماتحت هر کثافتی

نجاتم بده
از این زیر
از این وزیر
مرا بالا ببر
مرا تا حق تعالی ببر
مرا حتی تا سدره‌المنتهی ببر

ناجی من
مرا بیرون بکش
از این آش شله قلمکار
در چهارسوق بازار
بزن تار
بزن تار
بزن تار

بگشای در که باغ و گلستانم آرزوست