ریقم در آمده
از تزریق
و کمرم خرد شده
زیر بار فشار

من به غایط سرخوشم؛ حتی به بول

به من بده رفیق
سنگین
رنگین
غمگین
باده ناب
درد شراب