میدانی زندگی چه بد شده همه دنبال کسی میگردند که بتوانند با اون رابطه جنسی برقرارکنند در نتجه پسرها تن به ازدواج نمی دهند خیلی از دخترها اجازه در نتجه چرا پسر ها ازدواج کنند

 خیلی از دخترها فقط به خهطر وضع مالی پسا ازواج میکنندوهمچنین پسر ها بخاطر اینکه وضع مالی پدر دختر خوب است حاضر میشوند با دخترشان ازدواج کنند

همین دیروزبودکه پسرهادنال دختر خوشکل برای دوستی بودند ودخترها دنبال پسر حوش تیپ بودند ولی امروز پسرها دنبال دختری هستند که با مسائل جنسی مشکل نداشته باشدودخترهادنبال پسری هستندکه بیشتر خرج کنه و مدل ماشینش بالاتر باشددختر ۱۶ ۱۷ساله دنبال سقط جنین است
 
زیباترین ادمهای دنیابدبخترین ادمهای دنیاهستند زیبایی باعث شده در انسان غروری بوجود بیاید که فکر کند بخاطردیگران کوچکند.دست از تلاشهای دیگر مثلادنبال کردن رشتهو هدفی بپرهیزدانسانهای زیادی را من دیده ام که با تکیه بر زیبایی چیزهای بسیاری رااز دست داده وتبدیل شده اند به یکی از بدترین وناموفق ترین ادمها