عشق چیزی است

 

    بیشتر از هر چیزی

 

         داشتنش را دوست داریم

 

               و بیشتر از هرچیزی

 

                     دادنش را دوست داریم

 

   وهیچ کس درنمی یابد  

 

        که عشق همان چیزی است 

      

             که همواره داده می شود

 

               وپذیرفته نمی شود.